ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายอบรมและพัฒนาครู
(Teacher Training and Professional Development)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


     ฝ่ายอบรมและพัฒนาครูเป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ ในการปฏิบัติภารกิจหลักด้านการอบรมและพัฒนาครู ภายใต้แนวคิดที่ว่า มูลนิธิฯ ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศไทย โดยเรียนผ่านโทรทัศน์หรือโดยทั่วไปเรียกว่า “ครูตู้” หรือครูโรงเรียน

     ต้นทางเป็นผู้สอนหลัก และในขณะเดียวกันก็มีครูในโรงเรียนปลายทางคอยให้คำปรึกษาด้วย เรียกได้ว่าการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ประสบผลสำเร็จต้องประสานความร่วมมือและเสริมกันทั้งสองฝ่ายคือครูฝ่ายโรงเรียนต้นทาง และครูฝ่ายโรงเรียนปลายทาง ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงมีภารกิจที่สำคัญอีกประการคือการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู

     ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมและพัฒนาครู แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
     1. การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์
     2. การอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์
     3. การอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ต่างจังหวัด

     นอกจากนี้ฝ่ายอบรมฯ ยังได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ DLF e-Learning เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนวังไกลกังวล ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเผยแพร่วิดีโอการอบรมและพัฒนาครู ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์
     มูลนิธิฯ ด้วยความร่วมมือของสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษต่างๆ ได้จัดโครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบวีดิทัศน์ และถ่ายทอดออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่

     1. โครงการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์
ระหว่างประเทศ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546 เรื่อง “Information and Communication Technology : The Big Picture for English Teaching” ประชุมทางไกลฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอน กรุงเทพฯ หัวหิน หนองคาย และปัตตานี จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

     2. โครงการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ระหว่างประเทศ ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง “ ICT in the Thai Context: Relating to Thai Learners and Utilizing Thai Resources” ประชุมทางไกลฯ ระหว่างกรุงเทพฯ และหัวหิน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 48 คน

     3. โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบ
วีดิทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2547 – 2548 อบรม 10 ครั้ง “UO's English Teaching Series” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองยูจีน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 73 คน

     4. โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 – 2549 อบรม 10 ครั้ง โดย 5 ครั้งแรก อบรมในหัวข้อ “Project based Learning” และ 5 ครั้งหลัง หัวข้อ “Creating a Resource - Rice Classroom” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองยูจีน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 98 คน

     5. โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบ วีดิทัศน์ภายในประเทศ “A DVC Series of Teaching English for Young Learners” โดยอบรมทั้งสิ้น 10 หัวข้อ ระหว่าง ปีพ.ศ. 2549 และปีพ.ศ. 2550 จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม 85 คน

     6. โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบ วีดิทัศน์ภายในประเทศ พ.ศ. 2550 – 2551 อบรม 10 ครั้ง หัวข้อ “ Critical Thinking” โดยวิทยากรจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 115 คน

     7. โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบ วีดิทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 – 2552 อบรม 10 ครั้ง หัวข้อ “Teaching Pronunciation” โดยวิทยากรจาก Soka University of America รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 91 คน

     8. โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบ วีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 อบรม 10 ครั้ง หัวข้อ Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-long Learning โดยวิทยากรจาก SIT Graduate Institute, Vermont, ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 89 คน

     การอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ มูลนิธิฯ ด้วยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้จัดโครงการฝึกอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านระบบวีดิทัศน์ และถ่ายทอดออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการศึกษาทางไกลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองยูจีน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงเทพฯ - หัวหิน ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 และมูลนิธิฯ ได้จัดโครงการอบรมต่อเนื่องอีกทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่

     1. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 จำนวน 3 ครั้ง ในหัวข้อ “Osmosis” “Lego” และ“Division of Fraction” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองยูจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 70 คน

     2. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางไกลภายในประเทศ Science&Math Teacher Training หัวข้อ “Green Chemistry” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองยูจีน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 45 คน
 
     3. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 – 2551 จำนวน 10 ครั้ง โดยวิทยากรจาก East Side Union High School District , San Jose, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 108 คน

     การอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ต่างจังหวัด
     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “Critical Thinking and English Language Teaching” ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคิรีขันธ์ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 15 คน

     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “Critical Thinking and English Language Teaching” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เมื่อ วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม 111 คน

     3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 272 คน

     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 456 คน

     โครงการปรับปรุงระบบ DLF e-Learning เฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับความร่วมมือจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) บริษัท แอ๊ดว้านซ์วิชั่นซิสเท็มส์ จำกัด บริษัทเทเลแซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ จัดทำระบบ e-Learning ให้แก่มูลนิธิฯ โดยเปิดให้บริการเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี แล้ว 

     มูลนิธิฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ e-Learning ของมูลนิธิฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ encoder อุปกรณ์ Video Capture Card ระบบบริหารจัดการ LMS ตลอดจนบุคลากรดูแลระบบ DLF e-Learning ทั้งนี้เพื่อให้ระบบ DLF e-Learning สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนวังไกลกังวล ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเผยแพร่วิดีโอการอบรม และพัฒนาครู ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อขยายโอกาส ทางการศึกษา ให้แก่ประชานชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องเนื้อหาวิชาทั้งในลักษณะ Live broadcast และ On demand ซึ่งโครงการจะดำเนินงานแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทางเว็บไซต์ www.dlf.ac.th ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 นี้