ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

                                         โรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต


        โรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (DLFeSchool)ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นต้นแบบระบบการศึกษาทางไกลที่พัฒนาขึ้นมาในรูปของโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวิทยาเขตสำหรับการศึกษาพื้นฐานภาคบังคับ (CompulsoryEducation)และการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) โดยจัดการเรียนการสอนบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจาก บมจ.ทีโอทีด้วยบทเรียนที่ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ (web-based courseware) ประกอบสื่อการเรียนดิจิตอลหลายรูปแบบเช่น Acrobat PDF file ภาพนิ่ง สื่อที่ผลิตจากซอฟท์แวร์ เช่น พาวเวอร์พ้อยท์, แฟลช, 3-D animation ฯลฯ หรือจากสื่อภาพและเสียงในรูปแบบวีดิโอที่นำมาแปลงให้มีคุณภาพคมชัดด้วยเทคโนโลยี M-PEG4 มีการติดตามการเรียน และบันทึกการเข้ามาเรียนด้วยระบบ LMS (Learning Management System)

        ปัจจุบันโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต พัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเว็บที่ให้บริการ 2 ด้านคือ การเรียนการสอน (web-based instruction) วิชาเรียนภาคบังคับสำหรับนักเรียนไทย การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาสำหรับเยาวชนในต่างประเทศ และอีกด้านคือการฝึกอบรมครู (web-based training) การพัฒนาบทเรียน และสื่อของ DLFeSchool ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัทไทยประกันชีวิต บมจ.อักษรเจริญทัศน์ ฯลฯ โดยนำมาออกแบบตามแนวคิและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย Instructional Design ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาทางไกล eLearning การเรียนรู้บนเว็บ รวมทั้งวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self Directed Learning) ฯลฯ 

       หลักสูตรการเรียนแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ประกอบด้วยวิชาเรียนสายสามัญ 8 สาระ 2 ช่วงชั้น ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำหรับผู้เรียนในประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 12 วิชา และวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นชาวต่างประเทศและคนไทยในต่างประเทศและหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนไทยในต่างประเทศ 

        ระบบ DLFeSchool เป็นระบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีย่อย 4 สาขาคือ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และโทรคมนาคม ในการทำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ การสร้าง(Construction) และการส่งผ่าน (Transmission) บทเรียนและสื่อไปสู่ผู้เรียนซึ่งสามารถเข้าเรียน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่