ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Distance Learning Television Station (DLTV)


 ความเป็นมา

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 เพื่อเฉลิม พระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีโดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ถ่ายทอดสดหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรสามัญศึกษา รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษ ทางช่อง 186-200 (True Vision)

 การรับชมรายการจากทางสถานี DLTV

      1.ระบบ DStv เป็นระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมในย่านความถี่KU-Band ผู้สนใจสามารถจัดซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียมกับตัวแทนจำหน่ายได้ตามท้องตลาด ทั่วไป ระบบออกอากาศของสถานีฯไม่เข้ารหัส จึงไม่ต้องใช้ Smart Card และสามารถรับชมรายการได้ครบทุกช่องสัญญาณ

      2.ระบบ CAtv เป็นระบบเคเบิลทีวี สามารถรับชมรายการของสถานี แต่การติดตั้งต้องเสียค่าบริการรายเดือน

      3.สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยศึกษาผ่านอินเตอร์เนตได้อีกทางหนึ่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องเนื้อหา วิชา (free-of-charge web-based information content) ทั้งในลักษณะ Live Broadcast และ On Demand ที่เว็บไซต์http://www.dlf.ac.th

      4.ในกรณีที่ไม่สามารถรับชมรายการจากทางสถานีฯ โทรสอบถามได้ที่ 032-515457-8 กด 0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด


 ภารกิจ

       สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน 2  ลักษณะ ดังนี้ คือ


การศึกษาในระบบโรงเรียน

       เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน(Formal Education) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถทำได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามตารางเวลาที่ออกอากาศ

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

       เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทั่วไป (Informal Education) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ กำหนด เนื้อหารายการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาสภาพ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน