รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
Use of media and critical thinking in English language teaching 2010

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน/สังกัด
สถานะ
1 นายอภิวัฒน์   พันธทัน
ทีโอเอวิทยา ทม.มุกดาหาร
ตรวจสอบแล้ว
2 กัลยกร  จินดา
ตรวจสอบแล้ว
3 นางสิริพร   มากเกลี้ยง
ร.ร สุราษฎร์ธานี 2 สพท เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
4 นาง เกษรา  ศิลรักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สาขาปางแดง
ตรวจสอบแล้ว
5 นางรัชฎาภรณ์  สินธุชัย
วัดห้วยแก้ว / สพท.เชียงใหม่ เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
6 นางกุลหญิง  วงศ์ศีลธรรม
วังโป่งพิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา
ตรวจสอบแล้ว
7 น.ส.อุ่นเอื้อ   สิงห์คำ
สำนักงานการศึกษาเอกชน
ตรวจสอบแล้ว
8 นางจรรยา   อาภาสกุล
โรงเรียนตันหยงมัส สพท นธ 3
ตรวจสอบแล้ว
9 นายจักรกฤษ  สมานมิตร
พัฒนศาสน์วิทยา
ตรวจสอบแล้ว
10 นางกิฏฐ์อุมา  สุขเจริญฤทธ์
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
11 นางยุพาวดี  เทพมณี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี
ตรวจสอบแล้ว
12 นางจรัสศรี  หะทะยัง
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สพท.นว.3
ตรวจสอบแล้ว
13 นายสุทธิพงษ์  นวลตา
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
14 นางนิลุบล  สุริยกุล ณ อยุธยา
สทพ.สมุทรสาคร
ตรวจสอบแล้ว
15 นางสาวมนทกานติ  รุธิรบริสุทธิ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ตรวจสอบแล้ว
16 นายไสว  มีทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
17 นางสาวภควดี  ชูทุ่งยอ
โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) สพท.ปข.1
ตรวจสอบแล้ว
18 ลัดดาวัลย์  คันทะมูล
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
ตรวจสอบแล้ว
19 ณิชารีย์  เดชะศิริพงษ์
บ้านผือพิทยาสรรค์
ตรวจสอบแล้ว
20 นางสาวสุภารัตน์   วัฒนธรรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ตรวจสอบแล้ว
21 พระมหาอภินนท์  บุญทัน
กุศลสมาครวิทยาลัย (ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ)
ตรวจสอบแล้ว
22 นางยุพยง  ใจกว้าง
สุราษฎร์ธานี 2 สพท.สฎ.1
ตรวจสอบแล้ว
23 นางสาววลัยภรณ์  ฮายีลาเต๊ะ
ตันหยงมัส
ตรวจสอบแล้ว
24 นางศรีรวย  เชิดศิลป์
โรงเรียนบ้านปางสัก สพท.ชม.3
ตรวจสอบแล้ว
25 นางสาวญาณาทิพ  ขุนจร
สังกัดสำนักงานเขตเพชรบุรี เขต 2
ตรวจสอบแล้ว
26 นางสาวนมัสสิยา  สร้อยระย้ากุล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีสังกัดสพฐ.
ตรวจสอบแล้ว
27 นางสาวกนกพงศ์  จิตต์ปลื้ม
บ้านดอนขุนห้วย สพท. เพชรบุรี 2
ตรวจสอบแล้ว
28 นางสมใจ  เสรีพัฒนานนท์
ตรวจสอบแล้ว
29 ปิยะดา  สมคำ
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน/ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตรวจสอบแล้ว
30 นางจีรวรรณ   ทวานุรักษื
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แมฮ่องสอน
ตรวจสอบแล้ว
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด86 คน หน้า 1หน้า 2หน้า 3