รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
Unlocking Learners’ Voices 2011 - 2012 (Part 2)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน/สังกัด
สถานะ
1 ฐิตารีย์  จันทรวัทน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อาชีวศึกษา
ตรวจสอบแล้ว
2 นายบุญลือ  ไชยชิต
โรงเรียนบ้านโคกกี่
ตรวจสอบแล้ว
3 นางพรพรรณ  สุขผล
บางพลีราษฎร์บำรุง สพม 6
ตรวจสอบแล้ว
4 นางกอบกูล  ศรีคำมี
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ตรวจสอบแล้ว
5 นางสาวเนาวรัตน์   แจ้งไพร
บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ตรวจสอบแล้ว
6 นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี
สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 25
ตรวจสอบแล้ว
7 ธนพร  ผลมุ่ง
บ้านแม่ระเมิง /สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
ตรวจสอบแล้ว
8 สมพิศ  สะบายแท้
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม.42
ตรวจสอบแล้ว
9 นางเดือนเพ็ญ   แสนทวีสุข
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตรวจสอบแล้ว
10 นางสุชัญญา  เปมกิตติ
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย/สพม 36
ตรวจสอบแล้ว
11 นางจริมจิต  อยู่เย็น
บ้านลุ่มผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ตรวจสอบแล้ว
12 นายประสิทธิ์  ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านแทงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
13 นางพูนพิศ  อินบรรเลง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ตรวจสอบแล้ว
14 นางสายทอง  ดุสิตากร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ตรวจสอบแล้ว
15 นางอุษณีษ์   จันทร์สุวรรณ
โรงเรียนบ้านบางวัง สพป.นศ.๓
ตรวจสอบแล้ว
16 นางสาว ดวงดาว  คุ้มภัย
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ตรวจสอบแล้ว
17 นางญาณินี  พวงมาลัย
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ตรวจสอบแล้ว
18 อาวุธ  จิตจำนงค์
หนองเรือวิทยา
ตรวจสอบแล้ว
19 นางสาวเนาวรัตน์   แจ้งไพร
ตรวจสอบแล้ว
20 นายเอกราช  รักเมือง
บ้านคลองจัน
ตรวจสอบแล้ว
21 อภิญญา  อนวัชชกุล
พงษ์ภิญโญ2สพป.ขอนแก่นเขต1
ตรวจสอบแล้ว
22 นายศุภชัย   นนทมา
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ตรวจสอบแล้ว
23 อุไรวรรณ  วรรณศิลป์
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตรวจสอบแล้ว
24 นางสาวอมรา  อิ่มศิลป์
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
ตรวจสอบแล้ว
25 นางเสาวณิต ตอพล  ตอพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ตรวจสอบแล้ว
26 นางศรัณย์ภรณ์  นาคา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ตรวจสอบแล้ว
27 นางคนึงนิจ  ยุวพันธ์
สวีวิทยา
ตรวจสอบแล้ว
28 นางสมฤดี  คาร์ลี
โรงเรียนพัฒนปัญญา
ตรวจสอบแล้ว
29 ฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ
แม่อายวิทยาคม /อบจ.เชียงใหม่
ตรวจสอบแล้ว
30 นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
บ้านทุ่งนาคราช
ตรวจสอบแล้ว
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด39 คน หน้า 1หน้า 2