รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 2554

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน/สังกัด
สถานะ
1 พนัดดา  สุหญ้านาง
บ้านซำมูลนาก สพป.ชย. 2
ตรวจสอบแล้ว
2 ณฐกร  สุขเกษม
อุดมดรุณี สพม. ๓๘
ตรวจสอบแล้ว
3 นายสุรพงศ์  นามนัย
วังไกลกังวล
ตรวจสอบแล้ว
4 นพพร  แสงอาทิตย์
เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม เขต 8
ตรวจสอบแล้ว
5 นางสุวคนธ์   สิงห์คราม
อนุบาลหนองวัวซอ
ตรวจสอบแล้ว
6 นางสาวสุชาดา  กลางสุโพธิ์
หนองเรือวิทยา
ตรวจสอบแล้ว
7 นางสาวทศพร  เพ็งไธสง
โรงเรียนบ้านโนนยอ
ตรวจสอบแล้ว
8 นายพิเชษฐ์  แก้วพิลา
โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป.อำนาจเจริญ
ตรวจสอบแล้ว
9 นางผ่องศรี  ทับทิมสี
วัดชุกพี้
ตรวจสอบแล้ว
10 นางพิมพ์มาศ   ณรงค์
โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท สพม.5
ตรวจสอบแล้ว
11 นางญาติมา  โสภานิช
ประชาพัฒนา สพฐ.
ตรวจสอบแล้ว
12 นางสาวกันต์กมล  คุณรัตน์
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา/สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ตรวจสอบแล้ว
13 นางอุไรวรรณ  สิงห์ทองชัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตรวจสอบแล้ว
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด13 คน หน้า 1