รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
Establishing a Culture of Achievement 2012 (Part1)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน/สังกัด
สถานะ
1 นางญาณินี  พวงมาลัย
ภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ตรวจสอบแล้ว
2 นายเอกราช  รักเมือง
เคียนซาพิทยาคม / สพม. เขต 11
ตรวจสอบแล้ว
3 นางอุษาวดี  มากแก้ว
โรงเรียนบ้านบางขนุน
ตรวจสอบแล้ว
4 สุภาภรณ์  ปรางละออ
บ้านดอนสุวรรณ
ตรวจสอบแล้ว
5 นายขรรณ์ชัย  เวชพร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
ตรวจสอบแล้ว
6 นางธนภร  แก้วเพชร
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
ตรวจสอบแล้ว
7 นายสมสินธ์  รักบุญ
เทศบาลเมืองพระประแดง
ตรวจสอบแล้ว
8 นางราตรี  ลีละโรจน์
โรงเรียนบ้าน กม.2
ตรวจสอบแล้ว
9 นางสาวพิมพ์พร  ก้อนคำ
ชุมชนบ้านหนองยาว/สพป.อบ.5
ตรวจสอบแล้ว
10 นางภูริชา  บุญชะนะ
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ตรวจสอบแล้ว
11 นางภูริชา  บุญชะนะ
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ตรวจสอบแล้ว
12 นางอุษณีษ์   จันทร์สุวรรณ
ทรายขาววิทยา สพม. 12
ตรวจสอบแล้ว
13 นางสาวสุวไล  สุขน้อย
นราสิกขาลัย สพม.15
ตรวจสอบแล้ว
14 นางสาวจำเนียร  สงวนบุญ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบแล้ว
15 นาง ภัทรนรินทร์  บิชอป
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ตรวจสอบแล้ว
16 นายสุธรรม   ภุมรินทร์
โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร
ตรวจสอบแล้ว
17 นางทองจันทร์  เดชอัมพร
มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบแล้ว
18 นางบุญลือ  ชิณวงษ์
บ้านแทงวิทยา สพป.ศก1
ตรวจสอบแล้ว
19 นางบุญลือ  ชิณวงษ์
บ้านแทงวิทยา สพป.ศก1
ตรวจสอบแล้ว
20 นางนัยนา  สินตระกูล
โรงเรียนวัดหนองใหญ่
ตรวจสอบแล้ว
21 นางสาวสมศรี  เพ็งน่วม
โรงเรียนวัดหนองใหญ่. สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบแล้ว
22 ณัฐวรรณ  แสงบัวเผื่อน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ตรวจสอบแล้ว
23 นางยุพา  แสนวงค์คำ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลำปางเขต 1
ตรวจสอบแล้ว
24 นางสาวรัตนสุภา  องค์สวัสดิ์
การศึกษาเอกชน
ตรวจสอบแล้ว
25 นางกอบกูล  ศรีคำมี
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ตรวจสอบแล้ว
26 นางสุมิตรา  สุปินราช
สกอ.
ตรวจสอบแล้ว
27 นางกอบกูล  ศรีคำมี
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ตรวจสอบแล้ว
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด27 คน หน้า 1