สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่อยู่ 139 อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เป็น ระบบ DTH
โทรศัพท์ 0 2282 6734
ฝ่ายอบรมครู ต่อ 18
ฝ่ายธุรการ ต่อ 21
ฝ่ายการเงิน ต่อ 23
ฝ่ายข้อมูลโรงเรียน ต่อ 25
ฝ่ายต่างประเทศ ต่อ 26
ฝ่ายพัสดุ ต่อ 24,29,31
โทรสาร 0 2282 6735

 


สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่อยู่ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3251 5457-8 และ 0 3251 5107
โทรสาร 0 3251 5951
www.dltv.dlf.ac.th

โรงเรียนวังไกลกังวล

มัธยม วิชาการ : 032522345
         ธุรการ : 032522345,032520478
ประถม วิชาการ : 032515068

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

โทร. 032520500, 032520481

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

โทร.032520483

 


สำนักงานโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต

สำนักงานโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
ที่อยู่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อาคาร 4 ชั้น 5 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
www.dlfeschool.in.th