ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ในหลวง นักประดิษฐ์

ถวายรางวัลในหลวง นักประดิษฐ์ยิ่งใหญ่พระองค์แรกในโลก หลายองค์กรพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติ   ยกย่องในอัจฉริยะภาพการทรงเป็นนักประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักประดิษฐ์ ทรงมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทของไทย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และเทคโนโลยีการทำฝนเทียม เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2550  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World  Intellectual  Property  Organization หรือ WIPO)  ได้ถวายรางวัลสูงสุดครั้งแรกขององค์กร คือรางวัล โกลบอล  ลีดเดอร์ส  อะวอร์ด (Global  Leaders  Award)  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2550  สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ หรือไอเอฟไอเอ (IFIA)   ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลไอเอฟไอเอคัพพร้อมใบประกาศนัยบัตรเกียรติคุณ (IFIA Cup)  และเหรียญรางวัลจีเนียสไพรส์ (Genius  Prize)  พร้อมกันนี้สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์  สาธารณรัฐเกาหลี หรือคิปา (KIPA) ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลสเปเชียลไพรส์พร้อมประกาศนียบัตร (Special  Prize)

นายอันดราส วีเดรส  ประธานไอเอฟไอเอ (IFIA)  และนายลี  จิบ-จุง ผู้อำนวยการคิปา (KIPA)  กล่าวคล้ายกันว่า  เหตุที่ทูลเกล้าถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องมาจากพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ  ในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของราษฎร  โดยเฉพาะ กังหันน้ำชัยพัฒนา  ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่  ไม่มีใครคิดมาก่อน  เรียบง่าย  ราคาไม่แพง  แต่สามารถแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้   และผลงานเรื่อง ทฤษฎีใหม่  และเศรษฐกิจพอเพียง  ก็เป็นอีกอัจฉริยภาพหนึ่งของพระองค์ท่าน  ในการวางแนวทางการดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งพอเพียง

 

 

 

 

\\\\\\

                                                            รางวัลไอเอฟไอเอ  ในผลงาน กังหันน้ำชัยพัฒนา

 

 

 

 

 

 

\\\\\\

 

                            เหรียญรางวัลจีเนียสไพรซ์   ในผลงาน  ทฤษฎีใหม่ และ เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

                                   รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO  Global  Leaders  Award)

 

 

\\\\\\

 

                                              ผลงาน  กังหันน้ำชัยพัฒนา และ เทคโนโลยีการทำฝนเทียม

 

 

 

ผู้เรียบเรียง   อภิญญา   ซอหะซัน