ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ถวายรางวัลพระเทพฯ

ศ. อานนท์  บุญยะรัตเวช  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2551  ที่ประชุมองค์การการประดิษฐ์นานาชาติ 29 องค์กร จาก 184 ประเทศทั่วโลก ที่เมืองทองธานี ในงาน วันนักประดิษฐ์โลก   ที่ประชุมมัมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล นักประดิษฐ์โลก (Global  Inventer  Awaed)  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่ทรงเป็นนักประดิษฐ์ที่เล็งเห็นถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ                               

                                พระองค์ทรงศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชทุกสายพันธุ์ของประเทศไทย  เพื่ออนุรักษ์พืชสายพันธุ์ต่างๆ ไม่ให้สูญพันธุ์  เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทย  ได้รักและหวงแหนต้นไม้ และพันธุ์พืชซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

                                พระองค์ทรงนำความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาใช้ในโครงการดังกล่าว  เช่น ด้านคณิตศาสตร์เป็นหลักในการคำนวณว่า  พืชแต่ละชนิดหากมีการอนุรักษ์ไว้จะมีการแพร่พันธุ์ได้มากจำนวนเท่าไรในอนาคต  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะการตรวจสอบพันธุ์กรรม ของพันธุ์พืช   พืชแต่ละชนิดมีลักษณะยีนแตกต่างอย่างไร   การขยายพันธุ์พืช  การเพาะเลี้ยงเนื้อ                               

                                นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างรูปแบบโรงเรียนอนุรักษ์พันธุ์พืช  หรือที่เรียกว่า โรงเรียนพฤกษศาสตร์  เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ รัก และหวงแหนต้นไม้ทุกต้น                                 

 เรียบเรียง...    อภิญญา  ซอหะซัน

ที่มา...    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   6  ก.พ. 2551