ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
คำพ่อสอน

                                       \\\\\\

“ คำพ่อสอน ”
รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทุนการศึกษา 20,000 บาท
นายบารมี เขียววิชัย
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2  ปีการศึกษา 2546
ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            พ่อ คือ ผู้ให้กำเนิด ให้การเลี้ยงดูลูก และอบรมสั่งสอนลูกให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม แต่ใปัจจุบันนี้พ่อหลายคนมักคำนึงถึงการเลี้ยงดูลูก ให้เจริญเติบโตและมีความสะดวกสบาย ส่วนการอบรมสั่งสอนลูกมักจะมอบภาระให้ผู้อื่นทำ เช่น โรงเรียนเป็นต้น ซึ่งการกระทำเช่นนี้บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังที่พบเห็นจากข่าวในหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ทุกวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของปวงชนชาวไทยทุกคน ทรงไม่เคยละเลยหน้าที่พ่อของแผ่นดิน แม้ว่าพระองค์ท่านจะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย ไม่ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสแก่พสกนิกรซึ่งเปรียบเสมือนลูกอยู่เสมอ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและสามารถปฏิบัติได้ ดังจะเห็นได้จากหนังสือ “ คำพ่อสอน ” ซึ่งรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ล้วนให้แนวคิดที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

                                       \\\\\\\            

            แนวคิดแรก ที่ได้จากพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคือเรื่องของการ จัดการศึกษา พระองค์ทรงเข้าพระทัยธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างดียิ่ง โดยตรัสเกี่ยวกับการสอนเด็กเล็กๆ ว่า “ต้องสอนเรื่องการใช้อวัยวะให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและทำงานได้ ” รวมทั้งสอนให้มีเหตุผลซึ่งทำให้เด็กสามารถมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงรู้ผิด รู้ชอบ เมื่อโตขึ้นก็ต้องสอนให้เด็กเก่งทั้งด้านวิชาการและมี คุณธรรม

 
             แนวคิดที่สอง คือ ในด้านวิชาการ พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทว่านักเรียนต้องเรียนเพื่อรู้ มิใช่เรียนเพื่อสอบ และต้องตั้งใจเรียนเพราะวัยเด็กสั้น ต้องหมั่นหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและการอ่านหนังสืออื่น ๆ นอกจากนั้นต้องรู้วิธีนำความรู้ไปใช้โดยต้องรู้วิชาการในทุกแง่ทุกมุมและสามารถพิจารณาความรู้ด้วยใจเป็นกลาง และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือเมื่อเป็นนักศึกษาเรียนทฤษฎีพอทำงานก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตทำให้มีปัญญาสามารถนำความรู้มาใช้อย่างรู้เท่าทันเหตุผล


             แนวคิดที่สาม คือ การจัดการเรียนการสอน พระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดว่าเด็กไม่ควรเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องทำกิจกรรมและเล่นกีฬาด้วย เพราะการให้เด็กทำกิจกรรมก็เพื่อเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้แก่เด็ก ทำให้เด็กมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ มีความสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันจะเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเด็กที่เก่งแต่ไม่มีคุณธรรม ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้ เพราะคนที่เก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณธรรม มีข้อเสียคือ ไม่รอบคอบ  เพราะคิดว่าตนเองเก่งจึงรีบร้อน หยิ่งยโสทำให้ทำลายมิตรภาพและความสามัคคีเพราะมองข้ามความสำคัญของผู้อื่น พยายามทำตัวให้เด่นจึงเห็นแก่ตัว และมุ่งหาผลประโยชน์จนทำความชั่ว ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทำให้จับเหตุจับผลจับหลักการไม่ถูกและไม่สามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติได้ ดังนั้นต้องสอนให้เก่งและดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความสุภาพอ่อนโยนและมีสติ


             แนวคิดที่สี่ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโอวาทว่าบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ เป็นความหวังของชาติและมีบทบาทโดยตรงที่จะพัฒนาประเทศ ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตก็ต้องทำงานอย่างมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ว่าจะช่วยพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญก้าวหน้า และใช้ความสามารถของตนในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศชาติให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีรวมทั้งการร่วมมือกันของบัณฑิตและบุคลากรจากสาขาต่าง ๆ ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ

 
            แนวคิดที่ห้า คือ เมื่อถึงวัยทำงานบัณฑิตแต่ละคนย่อมอยากสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ แต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ย่อมมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด โดยต้องใช้เหตุผลพิจารณาตามความเป็นจริง ไม่มีอคติ เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างถูกหลักการ อย่างมีเหตุผลและคุณธรรม


            แนวคิดที่หก เป็นพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงานว่า การทำงานต้องใช้ความสามารถ 2 อย่าง คือการใช้วิชาความรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการใช้ความรู้ ต้องศึกษาสภาพความเป็นจริงของงาน คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องละความเครียด ใช้วิชาอย่างพอเหมาะไม่ใช่เคร่งทฤษฎีจนเกินไปเนื่องจากบัณฑิตเรียนมาแต่ภาคทฤษฎีซึ่งทฤษฎีส่วนใหญ่ก็เป็นของตะวันตก ดังนั้นการจะนำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตะวันตกโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยคงเป็นไปไม่ได้ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทุกคนต้องบริสุทธิ์ใจในการทำงาน ต้องยึดถือความสำเร็จของงานเป็นหลัก ไม่แย่งผลงานกัน ไม่มีอคติต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าจะทำงานให้สำเร็จ รอบคอบ อย่าโกหกกัน รู้จักให้อภัย ไม่ฟุ้งเฟ้อและทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย


            ในการพัฒนาประเทศแนวความคิดที่ได้จากพระบรมราโชวาท คือ คนไทยทุกคนต้องตระหนักใน บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะมีอาชีพใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นต้องหาทางร่วมมือกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยสร้างชาติและสังคม เป้าหมายในการพัฒนาชาติและสังคมไทย คือการอยู่อย่างพอมีพอกินและมีความสุข ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของไทย
และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกอิจฉา ไม่จำเป็นต้องมุ่งที่จะเป็นมหาอำนาจเพราะประเทศต่าง ๆที่หวังเป็นมหาอำนาจต่างชิงดีชิงเด่นจนคนในชาติเดือดร้อนวุ่นวาย อำนาจไม่ได้นำมาซึ่งความสุข แต่ความสงบและการอยู่อย่างพอมีพอกิน เรียบง่าย เป็นความสุขที่แท้จริง


            ประชาชนชาวไทยทุกคนควรนำแนวคิดที่ได้จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากหนังสือ “ คำพ่อสอน” มาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงระดับอุดมศึกษาควรสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริ คือให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูอาจารย์ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาการให้นักเรียนได้รู้และปฏิบัติได้จริง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความสามัคคีและความ มีระเบียบวินัย ต้องส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาและรักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ไม่ใช่เล่นเพื่อเอาคะแนน หรือหวังชื่อเสียงเงินทอง ต้องมีการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยมีนิสัยรักการอ่านหากทุกคนได้อ่านหนังสือ“ คำพ่อสอน” และนำแนวคิดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่าง ๆ มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ประเทศของเราก็จะมีกำลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต และมีคนในวัยทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม ปัญหาหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมืองการปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาสังคมต่าง ๆ ย่อมจะค่อย ๆ หมดไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อของแผ่นดินได้ เช่นเดียวกับลูกที่ดีมีความกตัญญูช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่


             กระผมเชื่อว่าบุคคลใดก็ตามได้อ่านหนังสือ “ คำพ่อสอน” ซึ่งเป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่เด็กและเยาวชน ย่อมต้องรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงไม่เคยละเลยในการทำหน้าที่พ่อของแผ่นดิน ตัวกระผมเองเมื่อได้อ่านหนังสือ “ คำพ่อสอน” แล้ว ยังรู้สึกตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของนักเรียนที่ต้องศึกษาหาความรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาประสบการณ์ชีวิตในการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ ทั้งต้องมีคุณธรรม มีเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กระผมจะสร้างครอบครัวที่ดี ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ จะร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงาน ใช้ความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาประเทศและพัฒนาสังคมไทยให้อยู่ดีมีสุขเท่าที่บุคคลคนหนึ่งจะสามารถทำได ตามแนวคิดที่ได้จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ พ่อของปวงชนชาวไทย”
 
                                                                                                                                                                 ที่มา   www.satit.su.ac.th