ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
คณิตศาสตร์ 2(A NET)/ผศ.ปัญญา รังษีกาญจน์ส่อง