ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

                                                                                              

      มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี  โดยมีนายขวัญแก้ว  วัชโรทัย  รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ปัจจุบันสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ตั้งอยู่เลขที่  139  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท์ 0 282 6734  โทรสาร 0 2282 6735  และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล  ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนวังไกลกังวล  อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์       77110  โทรศัพท์ 032 515 457-8  โทรสาร 032 515 951

ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น  ป.1 – ม.6  การศึกษาทางไกลครบวงจร

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนวังไกลกังวล  โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบ  “ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ช่อง 12 ชั้น สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำวิชา สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าเทียมกัน

 นอกจากนี้ยังมีการออกอากาศช่องการอาชีพ  ช่องอุดมศึกษา  และรายการนานาชาติอีกอย่างละ  1 ช่อง  รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง  ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน  ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดและเทปการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีรายการสอนภาษาต่างประเทศ  อาทิ  ภาษาอังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  รายการสารคดีพระราชทาน “ศึกษาทัศน์” และสารคดีต่างประเทศ  ทำให้สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สามารถให้บริการทางการศึกษาครบวงจรโดยไม่คิดมูลค่าถึง  15  สถานี  จากทั้งโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพ  อาทิ  ทำกับข้าว  ตัดเย็บเสื้อผ้า  เสริมสวย  คอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ทั้ง 3  สถาบัน ให้บริการการศึกษาครบวงจร  ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาชุมชน  และอุดมศึกษา  การออกอากาศผ่านดาวเทียม  ผู้ที่มีจาน  KU Band  หรือเป็นสมาชิก True Vision  จะสามารถชมได้ทั้ง 15 ช่อง  ตั้งแต่ช่อง  True 186 ถึง 200  ซึ่งเป็น ระบบ DTH (Direct To Home) 

นอกจากนั้นแล้วยังสามารถรับชมการเรียนการเรียนการสอนด้วยระบบ  e-Learning  ที่  www.dlf.ac.th   ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเลือกเข้าชมได้ทั้งการถ่ายทอดสด(Live Broadcast) เช่นเดียวกับที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ในช่วงเปิดภาคการศึกษา หรือเลือกชมรายการย้อนหลัง(On Demand)  ได้ตามอัธยาศัย  

วิธีการเข้าชมรายการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ www.dlf.ac.th

เปิดเว็บไซต์ www.dlf.ac.th  หน้าแรก (Homepage) คลิกเลือกเมนู ‘รายการสด’  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่จะมีรายการสดทั้งหมด 15 ช่อง  ท่านสามารถเลือกคลิกชมรายการได้ตามความต้องการ 

สำหรับรายการย้อนหลัง  ในหน้าแรก  คลิกเลือกเมนู ‘รายการย้อนหลัง’  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่โดยมีให้เลือก 2 วิธี คือ ค้นหาตามหมวดหมู่ และ ค้นหาตามวันที่ออกอากาศ  กรณีเลือกค้นหาตามหมวดหมู่  ให้คลิกเลือกรายละเอียดคือ สถานี, ระดับชั้น, ปีการศึกษา, ภาคเรียน, วิชา จากนั้นคลิก ‘search’ จะมีรายวิชาตามที่ได้เลือกรายละเอียดไว้ปรากฏมาให้เลือกชมได้ตามความต้องการ   การค้นหารายการย้อนหลังอีกวิธีหนึ่ง คือ ค้นหาตามวันที่ออกอากาศ  จะปรากฏปฏิทินซึ่งท่านสามารถเลือกวันที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลัง  คลิกเลือกวัน เดือน  ปี ให้ตรงตามความต้องการ  แล้วจะปรากฏรายวิชาทั้งหมดที่ออกอากาศในวันนั้นๆ  ท่านสามารถคลิกเลือกชมรายการย้อนหลังเหล่านั้นได้ตามความต้องการ
 
หากท่านต้องการชม “รายการศึกษาทัศน์”  ซึ่งเป็นรายการพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อรายการว่า  “ศึกษาทัศน์”  พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษว่า  Quest for Knowledge   โดยในหน้าแรกของเว็บไซต์  คลิกเลือกเมนู  “รายการศึกษาทัศน์”  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่ซึ่งระบุชื่อตอนของรายการศึกษาทัศน์  ท่านสามารถคลิกเลือกรับชมได้ตามความต้องการ   ทั้งนี้การรับชมวิดีโอจากเว็บไซต์ www.dlf.ac.th ทั้งหมด สามารถคลิก ‘full screen’ เพื่อชมรายการเต็มหน้าจอได้        

วิธีการเข้าชมเนื้อหาและบทเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.dlfeschool.in.th

เปิดเว็บไซต์ www.dlfeschool.in.th หน้าแรก Main Menu คลิกเลือก Course Description  จากนั้นเลือก ‘การศึกษาขั้นพื้นฐาน’  มีหลักสูตรวิชาพื้นฐาน 8 สาระ  ซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นให้เลือกอ่านตามความสนใจได้ และมี ชุดความรู้เรื่องน่ารู้สู่การใช้หลักสูตรแกนกลางปี 51 เป็นไฟล์ประเภท PDF  ให้ดาว์นโหลดมาอ่านได้

สำหรับการเรียนภาษาไทย  ในหน้า ‘Course Description’  ให้เลือก “สวัสดีภาษาไทย’  จากนั้นเลือก ‘หลักการออกเสียงภาษาไทย’  จะมีใบความรู้ให้อ่าน และสามารถเลือก แบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงแบบต่างๆ เพื่อดาว์นโหลดมาทดลองอ่านได้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ ‘วัฒนธรรมและประเพณีไทย’  เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีเนื้อหาให้อ่าน  และมีมารยาทไทยในแบบต่างๆ ให้เลือกดาว์นโหลด PDF File  ออกมาอ่านได้อีกด้วย

E-book  หรือหนังสืออีเล็กทรอนิกส์  เข้าได้จากหน้าแรก Main Menu คลิกเลือก ‘eBooks’  เมื่อเข้ามาแล้วมีรายการให้เลือกดาว์นโหลดอ่านได้ตามอัธยาศัย  โดยท่านต้องทำการติดตั้งโปรแกรม DNL ก่อนจึงจะสามารถเปิด e-book แต่ละเล่มได้
 
และทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการส่งเสริมการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นไทย  ซึ่งสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงคือ  กิริยามารยาท  จริยธรรม  คุณธรรม  มิใช่การเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่นักเรียนควรรู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  โดยเน้นให้น้กเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและเรียนรู้ความเป็นไทยควบคู่ไปด้วย  ก็จะสามารถเติบโตเป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบ  ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป

โดย  นางสาวสุวิมล  กุณะจันทร์
และนางสาวธิดารัตน์  พรประสิทธิ์