ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวใน วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ้าผู้ใดไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

https://drive.google.com/open?id=1mJii0Vu-W2ugq-4r5NW72W7s7DXGPtnQ